Bel 040 25 11 333

Lees onderstaande document door en geef akkoord.

Samenwerkingsovereenkomst SALAR Software

Deze samenwerkingsovereenkomst (hierna: “Samenwerkingsovereenkomst”) maakt integraal onderdeel uit van de afspraken tussen Partijen overeengekomen op

Datum: Kenmerk: Versie: 2.2

(hierna: “Partners”).

PARTIJEN:

Bedrijf:
Adres:
Woonplaats:
Kamer van Koophandel nummer:
Vertegenwoordiger:

(hierna: “Reseller”);

en

Bedrijf: SALAR Software
Adres: Luchthavenweg 67 H
Woonplaats: Eindhoven
Kamer van Koophandel nummer 17073789 
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
De heer P.A. van Helden (hierna: “Leverancier”);

hierna gezamenlijk te noemen de “Partijen” en afzonderlijk de “Partij”.

Partijen komen als volgt overeen:

D.C.W. Consultants B.V. en hierna te noemen Leverancier en Reseller gaan bij ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst akkoord met de voorwaarden die in deze overeenkomst zijn opgenomen.

In aanmerking nemende

  1. Reseller haar klanten het softwarepakket SalarFusion aanbeveelt voor het verwerken van de salarisadministratie.
  2. Reseller klanten doorverwijst naar Leverancier.
  3. Partijen er voor kiezen om een financiële compensatie voor het aanbrengen van klanten.
  4. Leverancier verleent hierbij, uitsluitend gedurende deze overeenkomst, een niet- exclusieve en niet-overdraagbare bevoegdheid aan Reseller tot het aanbieden / verkopen / anderszins verhandelen aan derden van de door Leverancier gevoerde softwarepakket SalarFusion onder de betreffende merknamen, welke bevoegdheid Reseller aanvaardt.
  5. Partijen overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden waaronder en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het bovenstaande en deze overeenkomst schriftelijk wensen vast teleggen.

Definities

Samenwerkingsovereenkomst
Deze overeenkomst tussen Partijen.

Klantovereenkomst
De overeenkomst tussen Leverancier en Klant.

Klant
De klant van Leverancier die dankzij bemiddeling van Reseller een Klantovereenkomst aangaat met Leverancier.

Dienstverlening
Het geheel van de door Leverancier aan Klant te leveren diensten op grond van de Klantovereenkomst;

Omzet
De door Leverancier gefactureerde en door Klant betaalde omzet van de Klant bij Leverancier exclusief eventuele implementatievergoedingen.


ARTIKEL 1.
BENOEMING ALS WEDERVERKOPER

1.1. Leverancier benoemt hierbij Reseller als wederverkoper van de Software.

1.2. De benoeming geldt uitsluitend voor Nederland en is niet exclusief.

1.3. Reseller zal het uiterlijk van de Software aanpassen teneinde deze onder het relevante publiek te kunnen bekendmaken als van Reseller afkomstig. De aangepaste software zal worden voorzien van een redelijke vermelding van maker schap van Leverancier.

1.4. Reseller zal zich inspannen om SalarFusion te promoten en bekend te maken onder het voor haar relevant publiek.

1.5. Reseller zal geen promotionele activiteiten ontplooien die naar lokale wetgeving verboden zijn of de reputatie van Leverancier kunnen schaden. Met name verboden zijn promotie middels ongevraagde e-mailcommunicatie (‘spam’).

ARTIKEL 2.
LICENTIEVERLENING

2.1. Leverancier verleent Klanten de licenties en services conform de Klantovereenkomst die tot stand is gekomen tussen Leverancier en Klant.

2.2. Leverancier verstrekt aan Reseller de benodigde informatie waaronder documentatie en promotiematerialen.

2.3. Leverancier verstrekt aan Reseller één keer per kwartaal een overzicht van klanten die door Reseller zijn aangedragen, waarbij een Klantovereenkomst tot stand is gekomen.

2.4. Leverancier verleent Reseller toegang tot haar partnerportaal. Het partnerportaal geeft aan Reseller een gedetailleerd overzicht van het aantal aangebrachte leads en commissies.

ARTIKEL 3.
AANVANG, DUUR EN OPZEGGING

3.1. De Samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van één (1) jaar ingaande op de dag van ondertekening of eerder indien door Reseller vanaf de maand april 2021 Klanten heeft aangebracht waarbij een Klantovereenkomst tot stand is gekomen.

3.2. Tenzij de overeenkomst tijdig wordt opgezegd zal de overeenkomst worden verlengd met een steeds een periode van één (1) jaar, rekening houdend met een opzegtermijn van 6 (zes) maanden. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.

3.3. In geval van faillissement, surseance van betaling of andere financiële nalatigheid van één der Partijen, zijn Partijen gerechtigd tot directe (schriftelijke) opzegging.

3.4. Reseller zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier nimmer gerechtigd zijn de hem toekomende rechten uit deze overeenkomst over te dragen aan enige derde.

ARTIKEL 4.
VERMARKTEN VAN SALARFUSION

4.1. Reseller zal zich inspannen het softwarepakket SalarFusion te promoten en bekend te maken onder het voor haar relevant publiek.

4.2. Indien Leverancier modules en/of functionaliteiten toevoegt, zal Leverancier zorgdragen dat deze beschikbaar worden voor klanten.

4.3. Reseller blijft gerechtigd om samenwerkingsverbanden te sluiten met andere partners.

4.4. Reseller zal zorgdragen dat informatie over de dienstverlening van Leverancier voorafgaand beschikbaar is voor haar klanten en dat verkoopondersteuning wordt gegeven in het gebruik ervan.

4.5. Partijen zullen zich inzetten om de koppeling tussen SalarFusion en de producten van Reseller zo eenvoudig en laagdrempelig mogelijk te maken voor de eindgebruiker.

4.6. Leverancier geeft toestemming aan Reseller om in haar uitingen aan derden (nieuwsbrief, blog, website etc.) de naam en/of het logo van Leverancier te gebruiken, tenzij dit naar mening van Leverancier schadelijk is voor haar imago en reputatie.

ARTIKEL 5.
COMMISSIE PARTNER

5.1. Voor elke Klant die Reseller aandraagt aan Leverancier waarbij een Klantovereenkomst tot stand is gekomen ontvangt Reseller een commissie

5.2. De commissie heeft enkel betrekking op het abonnement betreffende toegang van SalarFusion.

5.3. Commissie voor SalarFusion Business bedraagt éénmalig 40% van het jaarbedrag

5.4. Voor SalarFusion Professional en SalarFusion Enterprise bedraagt de commissie 40% voor een periode van maximaal 24 maanden.

5.5. SalarFusion DGA en SalarFusion Basic zijn uitgesloten van dit programma.

5.6. Verrekening van de provisie voor Reseller vindt per kwartaal plaats, uit te keren aan het einde van ieder kwartaal over de omzet van het voorgaande kwartaal

5.7. Leverancier is gerechtigd om op de vergoedingen bedragen uit voorgaande perioden in mindering te brengen, daar waar deze vergoedingen gebaseerd zijn op bedragen die door Klant meer dan 90 dagen onbetaald zijn gebleven. Indien betreffende bedragen later alsnog voldaan worden, zal Leverancier de daarmee gemoeide provisie opnieuw voldoen aan Reseller.

5.8. Het recht op provisie vervalt per direct indien de Klant de Klantovereenkomst beëindigt.

5.9. Alle bedragen zijn exclusief btw.

5.10. De betaaltermijn van verkoopcreditnota’s (provisie-overzichten) van Leverancier is 30 dagen na factuurdatum.


ARTIKEL 6.
INTELLECTUEEL EIGENDOM EN GEHEIMHOUDING

6.1. Leverancier en Reseller respecteren elkaars intellectueel eigendom. Leverancier en Reseller blijven uitdrukkelijk eigenaar van hun eigen software en behouden het volledige intellectueel eigendom daarop.

6.2. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht of gerechtelijke uitspraak openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

In ieder geval betreft dit alle gegevens en informatie over elkaars organisaties, elkaars klanten, de bestanden, elkaars programmatuur en in het algemeen alle informatie waarvan partijen kennis nemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van Opdrachtgevers.

ARTIKEL 7.
AANSPRAKELIJKHEID

7.1. Reseller is jegens Leverancier slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst.

7.2. Reseller is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of gevolg schade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Leverancier en schade wegens door Leverancier gegeven inlichtingen op adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de overeenkomst vormt.

7.3. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen zal worden uitgekeerd is het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) betaald aan Reseller in de twee maanden voorafgaand aan het schade brengend feit. Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier.

7.4. De aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Reseller Leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dienst een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren.

7.5. Leverancier vrijwaart Reseller van aanspraken van derden die het directe gevolg zijn van fouten in de Software. Reseller vrijwaart Leverancier van elle claims van derden in verband met de wederverkoop van de Software, behalve in gevallen waarin Leverancier Reseller moet vrijwaren.

ARTIKEL 8.
WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

8.1. Deze overeenkomst mag slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd. Dit dient te gebeuren middels een schriftelijk stuk.

8.2. Leverancier mag de bedoelde commissie slechts met wederzijdse toestemming wijzigen middels een schriftelijke mededeling aan Reseller.

8.3. Geplande wijzigingen dienen minstens twee maanden voor hun inwerkingtreding te worden gemeld. Bij een voor Reseller nadelige wijziging mag Reseller de overeenkomst opzeggen tegen het moment dat deze in werking treden.

ARTIKEL 9.
VERPLICHTINGEN BIJ BEEÏNDIGING

9.1. In geval van beëindiging van de Samenwerkingsovereenkomst zijn partijen gerechtigd om toegang tot de Dienstverlening waaronder het Partnerportaal van Leverancier, publicatie en branding op websites van Partijen en andere publicatie uitingen te verwijderen.

9.2. Reseller heeft geen recht op provisie voor Klanten van Reseller, die gebruik gaan maken van de software / diensten van Leverancier, nadat deze Samenwerkingsovereenkomst is beëindigd.

ARTIKEL 10.
GEHEIMHOUDING

10.1. Partijen verplichten zich over en weer tot strikte geheimhouding van alle gegevens betrekking hebbende op elkaars bedrijfsvoering tijdens en na afloop van de overeenkomst.

10.2. Partijen zullen ernaar streven – voor zover zulks niet reeds het geval is – dat aan haar werknemers een geheimhoudingsbeding wordt opgelegd.


ARTIKEL 11.
TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

11.1. De relatie tussen Reseller en de Leverancier wordt beheerst door Nederlands recht.

11.2. Alle geschillen tussen partijen die niet in goed onderling overleg opgelost kunnen worden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Brabant dan wel een door Reseller aan te wijzen rechtbank.

Klik hier als u het formulier volledig heeft gelezen en ingevuld.